01 44 100 22

Infolinia 9:00-19:00

Pon. - Pt. 10:00 - 18:00

Weekendy nieczynne

RightOne / Ubezpieczenia / Ubezpieczenie dochodu-krótkoterminowe zwolnienia

Jak działa ten produkt?

Produkt dedykowany przede wszystkim osobom samo-zatrudnionym oraz tym , którym pracodawca nie zapewnia płatnego zwolnienia, a świadczenia social walfare nie są wystarczające na zrekompensowanie utraconej wypłaty. Celem ubezpieczenia jest częściowe pokrycie utraconego dochodu podczas zwolnienia lekarskiego, spowodowanego chorobą lub wypadkiem. W zależności od wybranego wariantu, płatność z tytułu zwolnienia może rozpocząć się już od 15 dnia zwolnienia. To obecnie najkrótszy okres na rynku!

Co obejmuje?

 • Zwolnienia lekarskie na skutek choroby lub wypadku
 • Pobyt w szpitalu (powyżej 48 godzin)
 • Ubezpieczenie chorób poważnych
 • Ubezpieczenie życia

Płatne zwolnienie lekarskie z tytułu wypadku lub choroby  (od €300 do €3000 miesięcznie) 

Jeśli osoba ubezpieczona będzie niezdolna do pracy w wyniku wypadku lub choroby to przysługuje jej świadczenie równe  1/30 ustalonego miesięcznego benefitu za każdy dzień niezdolności do pracy. Płatność  naliczana jest od chwili minięcia wybranego okresu przejściowego, który wynosić może 14 dni, 30 dni lub 90 dni. Ustalony miesięczny benefit może wynosić maksymalnie 60% wynagrodzenia miesięcznego brutto. Maksymalny okres płatnego zwolnienia lekarskiego może wynosić 12 miesiący.

Ubezpieczenie chorób poważnych / krytycznych

Jeśli ubezpieczony zostanie zdiagnozowany z którąkolwiek z poważnych chorób znajdującej się na liście chorób zabezpieczonych, to zostanie my wypłacone roszczenie w wysokości 12-krotności miesięcznego zabezpieczenia.
Lista chorób obejmuję: nowotwór złośliwy (z wyłączeniem mniej zaawansowanych przypadków), zatrzymanie krążenia, udar, utrata niezależna egzystencja, demencja włączając choroba Alzheimera oraz chirurgia aorty.

Dodatek szpitalny (od €30 do €300 za dzień pobytu)

Jeśli osoba ubezpieczona będzie przebywać w szpitalu powyżej 48 godzin to przysługuje jej świadczenie równe 10% ustalonego miesięcznego benefitu za każde kolejne 24 godziny spędzone w szpitalu, maksymalnie do 30 dni w danym roku ubezpieczeniowym. Dodatkowo osobie ubezpieczonej nadal przysługuje wypłata benefitu z tytułu niezdolności do pracy.

Ubezpieczenie życia (€25,000)

Ubezpieczenie zapewnienie wypłatę €25,000 w przypadku śmierci ubezpieczonego w skutek wypadku od dnia jego zawarcia. Utrata życia z przyczyn naturlanych / chorobowych jest zabezpieczenona po 365 dniach od uruchowmienia planu, ale istnieje dodatkowe ograniczeń w przypadku istniejącego stanu zdrowia, chorób przewlekłych i innych. Szczegółowe zapisy znajdują się w warunkach ubezpieczenia.

W załączonych poniżej plikach znajdują się szczegółowe warunki polisy oraz inne ważne dokumenty, prosimy o zapoznanie się z nimi. Więcej informacji  możesz otrzymać również zamawiając rozmowę z jednym z naszych doradców lub udając się do sekcji Poradników.

Informacje dodatkowe

Kto może wykupić ten plan?

- Plan może posiadać tylko osoba posiadająca status rezydenta w Irlandii.

- Plan może zakupić osoba w wieku pomiędzy 18 a 60 lat, a ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje do 65 roku życia lub do momentu przejścia na emeryturę.

- Plan przeznaczony jest dla osób pracujących (minimum 16 godzin tygodniowo) oraz samozatrudnionych niezależnie od wykonywanego zawodu. W momencie zawarcia planu należy być w pełni zdolnym do pracy (nie można przebywać na zwolnieniu lekarskim).

Podstawowe warunki ubezpieczenia i karencja:

- W pierwszych 90 dniach od daty zawarcia planu obowiązuje karencja na zachorowania, natomiast wypadki ubezpieczone są od momentu wejścia planu w życie.

- Niepracujących partnerów (Non-earnings partners) obowiązują dodatkowe warunki. Aby otrzymać wypłatę z tytułu niezdolności do pracy niepracujący partner musi być niezdolny do wykonywania co najmniej 4 z 8 podstawowych codziennych czynności (samodzielne przygotowanie posiłków, jedzenie i picie, robienie zakupów, prowadzenie pojazdów, sprzątanie, ubieranie się, branie kąpieli, wchodzenie po schodach). Benefit płatny jest maksymalnie przez 12 miesięcy.  Benefit szpitalny dla niepracującego partnera wynosi maksymalnie €35 za dobę pobytu.

W celu zapoznania się z pełną listą wyjątków i zasadami działania polisy, prosimy o pobranie pliku o nazwie "Warunki ogólne" lub o zamówienie rozmowy z doradcą.

Jakie są wyjątki i czego polisa nie obejmuje?

Do zawarcia planu nie wymagana jest ankieta medyczna, jednak w polisie obowiązują wykluczenia, m.in. na:

 • Wcześniej przebyte choroby (pre-existing medical conditions) – choroby, które były konsultowane z lekarzem, leczone lub o których osoba ubezpieczona wiedziała lub powinna była wiedzieć w okresie 2 lat przed rozpoczęciem działania planu.
 • Choroby przewlekłe (chronic conditions).
 • Schorzenia pleców oraz odcinka szyjnego kręgosłupa.
 • Choroby wynikłe z uzależnienia od alkoholu i narkotyków.
 • Choroby psychiczne i mentalne oraz depresje i stres.
 • Ciążę o normalnym przebiegu oraz urodzenie dziecka.
 • Umyślne samookaleczenia.
 • Chirurgię plastyczną nie mającą uzasadnienia medycznego, HIV oraz AIDS.
 • Choroby wynikłe m.in. z wojny, aktów terroryzmu, przewrotów wojskowych i innych czynności zbrojnych oraz skażenia nuklearnego lub chemicznego.
 • Wyjazdy poza teren Unii Europejskiej na okres dłuższy niż 90 dni lub utrata statusu rezydenta w Irlandii.

W celu zapoznania się z pełną listą wyjątków i zasadami działania polisy, prosimy o pobranie pliku o nazwie "Warunki ogólne" lub o zamówienie rozmowy z doradcą.

Zakup polisę w 5 minut!

Informacje zawarte w opisie stanowią ogólne wytyczne i choć przygotowane ze szczególną uwagą, RightOne Ltd nie bierze odpowiedzialności za żadne nieścisłości lub wykluczenia. Dokument służy tylko celom ilustracyjnym i nie formułuje warunków kontraktu ani żadnej jego części. Klient powinien odwoływać się do warunków polisy w celu podjęcia ostatecznej decyzji. Informacje zawarte w tym dokumencie zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, Aktualne  na dzień 10 Września 2018.